*

disk cartridge

A removable disk module that contains a single hard disk platter or a floppy disk.

Hộp đĩa
Một module đĩa có thể lấy ra chứa một đĩa mềm hoặc một đĩa cứng cá thể.


Published:

PAGE TOP ↑