*

disk controller

A circuit that control transmission to and trom the disk drive. In a personal computer, it is an expansion boa that plugs into an expansion slot in the bus. See hard disk.

bộ điều khiển đĩa
Mạch điều khiển sự truyền phát sang và từ ổ đĩa. Trong một máy tính cá nhân, nó là board mở rộng được gắn với một khe mở rộng trong bus. Xem hard disk.


Published:

PAGE TOP ↑