*

disk drive controller

The circuitry that controls the physical operations of the floppy disks andior hard disks directly connected to the computer. Unitil recently, most disk drive controllers were plugin adapters, but a clear trend toward including this circuitry on the computer’s motherboard now exists. With the advent of the Intelligent Drive Electronics (IDE) standard, which transfers much of the controller circuitry to the drive itself, the inclusion of the remaining circuitry on the motherboard has become much more simple. Wherever it is positioned, the disk drive controller circuitry performs two functions: it employs an interface standard (such as ST506/ST412, ESDI, or SSCI) to establish communication with the drive’s electronics, as well as a data encoding scheme (such as MFM.RIL, or ARLL) to encode information on the magnetic surface of the disk. See Advanced Run Length Limited (ARLL), Enhanced System Device Interface (ESDI), Modified Frequency Modulation (MFM), RunLength limited (RU), Small Computer System Interface (SCSI), and ST506/S T412.

bộ điều khiển ổ đĩa
Mạch điện tử dùng để điều khiển các thao tác vật lý của đĩa mềm hoặc/và đĩa cứng được nối với máy tính. Cho đến gần đây, hầu hết các bộ điều khiển ổ đĩa đều là các card cắm thêm vào, và nối với các ổ đĩa mềm và ổ đĩa cứng bằng cáp. Tuy nhiên, xu hướng chung hiện nay là lắp thẳng mạch này lên board mẹ của hệ máy tính. Với những tiến bộ của chuẩn IDE (Intelligent Drive Electronics Mạch điện tử điều khiển thông minh) chuyển phần lớn mạch điều khiển vào trong bản thân ổ đĩa, thì các mạch còn lại trên board mẹ cũng trở nên đơn giản hơn. Dù được lắp đặt ở bất kỳ đâu thì mạch điều khiển ổ đĩa cứng thực hiện hai chức năng: dùng một chuẩn giao diện (như ST 506/ST 412 ESDI, hoặc SCSI) để thiết lập việc thông tin với các mạch điện tử của ổ đĩa, cũng như dùng một phương thức mã hóa dữ liệu (như MFM, RLL, hoặc ARLL) để mã hóa các thông tin trên mặt từ tính của đĩa. Xem Advanced Run Length Limited (ARLL), Enhanced System Device Interface (ESDI), Modified Frequency Modulation (MFM), RunLength Limited (RLL), Small Computer System Interface (SCSI), và ST506/ST412.


Published:

PAGE TOP ↑