*

disk drive

A peripheral storage device that holds, spins, reads and writes magnetic or optical disks. It may be a receptacle for disk cartridges, disk packs or floppy disks, or it may contain nonremovable disk platters like most personal computer hard disks.

Ổ đĩa
Một thiết bị lưu trữ ngoại vi chứa, quay, đọc và viết các đĩa quang học hoặc các đĩa từ tính. Nó có thể là nơi chứa các hộp đĩa từ tính. Nó có thể là nơi chứa các hộp đĩa, các đĩa mềm hoặc các bộ đĩa, hoặc nó có thể chứa các đĩa không thể lấy ra chẳng hạn như các đĩa cứng của máy tính cá nhân.


Published:

PAGE TOP ↑