*

disk duplicator

A device that formats and makes identical copies of floppy disks for software distribution. Simple units contain two floppy disks and require manual loading, elaborate units have automatic loading and may also attach the labels.

disk duplicator
Một thiết bị định dạng và tạo các bản sao đĩa mềm giống nhau sử dụng cho việc phân phối phần mềm. Các đơn vị đơn giản chứa hai đĩa mềm và đòi hỏi việc tải bằng tay, các đơn vị phức tạp đòi hỏi việc tải tự động và cũng có thể kèm theo các nhãn.


Published:

PAGE TOP ↑