*

disk emulator

A solid state replication of a disk drive.

Bộ mô phỏng đĩa
Việc sao chép trạng thái đồng nhất của một ổ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑