*

disk management

The maintenance and control of a hard disk. Refers to a variety of utilities that provide format, copy, diagnostic, directory management and defragmenting functions.

Việc quản lý dĩa
Việc bảo quản và điều khiển một đĩa cứng. Đề cập đến nhiều tiện ích khác nhau vốn cung cấp định dạng, tính năng quản lý thư mục, chẩn đoán, sao chép và các chức năng hủy phân đoạn đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑