*

Disk Manager

A driver from Ontrack Data International, Inc., Eden Prarie, MN, that lets older PCs support hard disks greater than 528MB. PCs made before 1994 may have a system BIOS that does not support the larger drives. The Disk Manager diskette and instructions are often bundled with new hard disks.

Disk Manager
Một trình điều của Ontrack Data International, Inc, Eden Prarie, MN vốn cho phép các PC cũ hộ trợ các đĩa cứng có dung lượng lớn hơn 528MB. Các PC được tạo trước năng 1994 có thể có một BIOS hệ thống vốn không ho trợ các ổ đĩa lớn hơn. Các phần hước dan đĩa mềm Disk Manager thường đi kèm với các đĩa cứng mới.


Published:

PAGE TOP ↑