*

disk memory

Same as disk. In this Glossary, disks and tapes are called storage devices, not memory devices.

disk memory
Tương tự như disk. Trong từ điển từ vựng này, các đĩa và các băng từ được gọi là các thiết bị lưu tử, không gọi là các thiết bị của bọ nhớ.


Published:

PAGE TOP ↑