*

disk mirroring

The recording of redundant data for fault tolerant operation. Data is written on two partitions of the same disk, on two separate disks within the same system or on two separate computer systems.

disk mirroring
Việc ghi lại dữ liệu dư thừa để điều khiển dung sai. Dữ liệu được viết trên hai phần phân hoạch của cùng một đĩa, trên hai đĩa riêng biệt trong cùng một hệ thống hoặc trên các hệ thống máy tính riêng lẻ.


Published:

PAGE TOP ↑