*

disk optimizer

A utility program that defragments a hard disk. See defragment.

Bộ tối ưu hóa đĩa
Một chương trình tiện ích hủy phân đoạn một đĩa cứng. Xem defragment.


Published:

PAGE TOP ↑