*

disk partition

A subdivision of a hard disk. the maximum size of a disk partition depends on the operating system used.

Sự phân hoạch đĩa
Việc chia nhỏ một đĩa cứng. Kích thước tối đa của một phần phân hoạch đĩa phụ thuộc hệ điều hành được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑