*

DISOSS(DIStributed Office Support System)

An IBM mainframe centralized document distribution and filing application that runs under MVS. Its counterpart under VM is PROFS. It allows for e mail and the exchange of documents between a variety of IBM office devices, including word processors and PCs. DISOSS uses the SNADS messaging protocol.

DISOSS(DIStributed Office Support System)
Một máy chủ IBM tập trung vào việc phân phối tài liệu và tạo file cho trình ứng dụng vốn chạy trong MVS. Bản sao của nó trong VM là PROFS. Nó bao gồm cả chức năng nhận và gởi email, hoán chuyển các tài liệu giữa nhiều thiết bị văn phòng của IBM, bao gồm các bộ xử lý từ và các PC. DISOSS sử dụng giao thức tạo thông báo SNADS.


Published:

PAGE TOP ↑