*

display adapter

An expansion board that plugs into a desktop computer that converts the images created in the computer to the electronic signals required by the monitor. It determines the maximum resolution, maximum refresh rate and the number of colors that can be sent to the monitor. The monitor must be equally capable of handling its highest resolution and refresh. The VGA card is the common display adapter for the PC.

Adapter màn hình hiển thị
Một board mở rộng gắn vào một máy tính desktop vốn chuyển đổi các hình ảnh dược tạo trong máy tính sang các tín hiệu điện tử được yêu cầu bởi mobitor. Nó xác định độ phân giải tối đa, tỷ lệ làm mới tối đa và số màu vốn có thế được gởi sang monitor. Monitor phải có thê xử lý tỷ lệ làm mới và độ phân giải cao nhất của nó. Card VGA là adapter màn hình hiển thị thông thường sử dụng cho PC.


Published:

PAGE TOP ↑