*

display cycle

In computer graphics, the series of operations required to display an image.

chu kỳ hiển thị
Trong các hình đồ họa của máy tính, các hoạt động được yêu cầu để hiển thị một hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑