*

Display Data Channel

A VESA standard communications channel between the display adapter and monitor. The Display Data Channel (DDC) requires an additional wire in the cable. The first level implementation provides a unidirectional channel that lets the monitor inform the host of its capabilities. A secondbi directional level allows the host to adjust the monitor.

Kênh dữ liệu hiển thị
Một kênh trao đổi thông tin giữa monitor và adapter màn hình hiển thị DDC (Display Data Channel) đòi hỏi một dây bổ sung trong cáp, Tiến trình thực thi cấp độ đầu tiên cung cấp một kênh một hướng vốn cho phép monitor thông báo cho máy chủ các tính năng của nó. Một cấp độ hai hướng thứ hai cho phép máy chủ điều chỉnh monitor.


Published:

PAGE TOP ↑