*

display entity

In computer graphics, a collection of display elements that can be manipulated as a unit.

Thực thể màn hình hiển thị
Trong đồ họa máy tính, một tập hợp các thành phần màn hình hiển thị vốn có thể được xử lý dưới dạng một đơn vị.


Published:

PAGE TOP ↑