*

display frame

In computer graphics, a single frame in a series of animation frames.

Thực thể màn hình hiển thị
Trong đồ họa máy tính, một khung cá thể trong một tập hợp các khung hoạt hình.


Published:

PAGE TOP ↑