*

display list processor

In computer graphics, an engine that generates traphic geometry (draws lines, circles, etc.) directly from the display list and independently of the CPU.

Bộ xử lý danh sách màn hình hiển thị
Trong đồ họa máy tính, một bộ tạo hình họa đồ họa (vẽ các đường thẳng, đường tròn, …) trực tiếp từ danh sách màn hình hiển thị và không phụ thuộc CPU.


Published:

PAGE TOP ↑