*

display list

In computer graphics, a collection of vectors that make up an image stored in vector graphics format.

Danh sách màn hình hiển thị
Trong đồ họa máy tính, một tập hợp các vector tạo một hình ảnh đuoẹc lưu trữ trong ở định dạng đồ họa vector.


Published:

PAGE TOP ↑