*

Display PostScript

The screen counterpart of the PostScript printer language that translates elementary vommands in an application to graphics and text elements on screen. It is designed for inclusion in an operating system to provide a standard, device independent display language.

Display PostScript
Bản sao màn hình của ngôn ngữ máy in PostScript vốn diễn dịch các lệnh cơ bản trong một trình ứng dụng sang các hình đồ họa và các thành phần text trên màn hình. Nó được thiết kế để bao bồm trong một hệ điều hành để cung cấp một ngôn ngữ màn hình hiển thị độc lập thiết bị tiêu chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑