*

DisplayWrite

A fullfeatured IBM word processing program for PCs that steams from the typewriteroriented DisplayWriter word processing systems first introduced in 1980. DisplayWrite was widely used in organizations that were mostly IBM oriented.


Một chương trình xử lý từ được mô tả đầy đủ của IBM sử dụng cho cac PC vốn có nguồn gốc từ hệ thống xử lý từ DisplayWrite theo hướng máy dánh chữ đầu tiên được giới thiệu vào năm 1980. DisplayWrite đã được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức theo hướng IBM.


Published:

PAGE TOP ↑