*

distributed data processing

See distributed processing.

Tiến trình xử lý dữ liệu được phân
Xem distributed processing.


Published:

PAGE TOP ↑