*

distributed database

A database physically stored in two or more computer systems. Although geotraphically dispersed, a distributed database syatem manages and controls the entire database as a single collection of data. If redundant data is stored in separate databases due to performance requirements, updates to one set of data will automatically update the additional sets in a timely manner.

Cơ sở dữ liệu được phân phối
Một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong hai hay nhiều hệ thống máy tính, mặc dầu được phân bố theo địa lý, một hệ thống cơ sở dữ liệu được phân phối quản lý và điều khiển toàn bộ cơ sở dữ liệu dưới dạng tập hợp dữ liệu cá thể. nếu dữ liệu dư thừa được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu riêng lẻ do các yêu cầu về hoạt động, chương trình cập nhật một tập hợp dữ liệu sẽ tự động cập nhật các tập hợp bổ sung theo cách thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑