*

distributed file system

Softwar that keeps track of files stored across multiple networks. It converts file names into physical locations.

Hệ thống file được phân phối
Phần mềm theo dõi các file được lưu trữ trữ qua nhiều mạng. Nó chuyển đổi các tên file thành các vị trí vật lý.


Published:

PAGE TOP ↑