*

distributed function

The distribution of processing functions throughout the organization.

chức năng được phân phối
Việc phân phối các chức năng xử lý cho toàn tổ chức.


Published:

PAGE TOP ↑