*

distributed intelligence

The placing processing capability in terminals and other peripheral devices. Interlligent terminals handle screen layouts, data entry validation and other preprocessing steps. Intelligence placed into disk drives and other peripherals relieves the central computer from routine tasks.

distributed intelligence
Việc đặt tính năng xử lý trong các thiết bị đầu cuối và các thiết bị ngoại vi khác. Các thiết bị đầu cuối có tính năng này xử lý trước khác. Tính năng xử lý được đặt vào các ổ đĩa và các thiết bị ngoại vi khác giải phóng máy tính trung tâm khỏi các vụ thường lệ.


Published:

PAGE TOP ↑