*

distributed objects

Software modules that are designed to work together but reside in multiple computer systems throughout the organization. A program in one machine sends a message to an object in a remote machine to perform smoe processing. the results are sent back to the calling machine. See CORBA and DCOM.

Các đối tượng được phân bố
Các module phần mềm được thiết kế để hoạt động chung với nhau nhưng ở trong nhiều hệ thống máy tính trong tổ chức. Một chương trình trong một máy gởi một thông báo sang một đối tượng trong một máy từ xa để thực hiện tiến trình xử lý. Các kết quả được gởi trở về cho máy gởi thông báo. Xem CORBADCOM.


Published:

PAGE TOP ↑