*

divide overflow

A program error in which a number is accidentally divided by zero or by a number that creates a result too large for the computer to handle.

divide overflow
một loi của chương trình trong đó một số được chia cho zero hoặc chia cho một số vốn tạo một kết quả quá lớn làm cho máy tính không thể xử lý được.


Published:

PAGE TOP ↑