*

DLL(Dynamic Link Library)

An executable program module that performs some function. DLLs are not launched directly by users. When needed, they are called for by a running application and loaded to perform a specific function. DLLs are generally written so that their routines are shared by more than one application at the same time. See reentrant code.

DLL(Dynamic Link Library)
Một module chương trình có thể thực thi vốn thực hiện một số chức năng. Các DLl không được mở trực tiếp bởi người dùng. Lúc cần, chúng được yêu cầu bởi một trình ứng dụng đang chạy và được tải để thực hiện một chức năng chuyên biệt. Các DLL được viết để các thường trình của chúng được chia sẻ nhiều trình ứng dụng cùng lúc. Xem reentrant code.


Published:

PAGE TOP ↑