*

DLP(Digital Light Processing)

A data projection technology from TI that produces clear, readable images on screens in lit rooms. It uses a Digital Micromirror Device (DMD), a chip with more than a million rotating mirrors that cancel or reflect light. Gray scale is achieved by rotating the mirrors very rapidly.

DLP(Digital Light Processing)
Một công nghệ chiếu dữ liệu từ TI vốn tạo các hình ảnh có thể đọc được và rõ ràng trên các màn hình trong các phòng chiếu. Nó sử dụng một DMD (Digital Micromirror Device). một chip có hơn một triệu gương quay vốn hủy hoặc phản chiếu ánh sáng. Thang độ xám đạt được bằng cách quay các gương rất nhanh.


Published:

PAGE TOP ↑