*

DLSw(Data Link SWitching)

A method for forwarding SNA traffic over all types of wide area networks by encapsulating the data in the TCP/IP protocol. DLSw is employed in the routers and adds significant overhead. RFC 1490 is a later technology designed to move SNA traffic over frame relay with greater performance.

DLSw(Data Link SWitching)
Một phương pháp chuyển tiếp lộ trình SNA qua tất cả các kiểu mạng vùng rộng lớn bằng cách gói gọn dữ liệu trong giao thức TCP/IP. DLSw được sử dụng trong các bộ chỉ đường (router) và bổ sung tổng phí quan trọng. RFC 1490 là một công nghệ mới được thiết kế để chuyển lộ trình SNA qua frame relay (khung tiếp vận) với hoạt động hiệu quả hơn.


Published:

PAGE TOP ↑