*

DLT(Digital Linear Tape)

A magnetic tape technology used for backing up data on medium to largescale LANs. The tape is 1/2″ wide and provides transfer rates faster than most tape technologies, except for 3480/3490 drives Cartridges provide storage up to 35 GB.

DLT(Digital Linear Tape)
Một công nghệ băng từ được sử dụng để sao lưu dự phòng dữ liệu trên phương tiện truyền thông sang các LAN lớn. Băng từ rộng 1/2″ và cung cấp các tỷ lệ chuyển giao nhanh hơn hều hết các công nghệ băng từ, ngoại trừ các ổ đĩa 3480/3490. Các hộp băng cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 35GB.


Published:

PAGE TOP ↑