*

DMA(Direct Memory Access)

Specialized circuitry or a dedicated microprocessor that transfers data from memory to memory without using the CPU. On PCs, there are eight DMA channels. Most sound cards are set to use DMA channel 1.

DMA(Direct Memory Access)
Sự truy cập bộ nhớ trực tiếp, hệ thống mạch điện hay một bộ vi xử lý chuyên biệt vốn chuyển giao dữ liệu từ bộ nhớ này sang bộ nhớ khác mà không sử dụng CPU. Trên các PC, có tám kênh DMA. Hầu hết các card âm thanh được cài đặt để sử dụng kênh 1 của DMA.


Published:

PAGE TOP ↑