*

DME(Distributed Managment Environment)

A network monitoring and control protocol defined by the Open Software Foundation (now The Open Group). DME was not widely used.

DME(Distributed Managment Environment)
Môi trường quản lý được phân phối,một giao thức điều khiển và kiểm soát mạng được xác định bởi Open Software Foundation (ngày nay là Open Group). DME không được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑