*

DMI(Desktop Managment Interface)

A management system for PCs that provides a bidirectional path to interrogate all the hardware and software components within a PC. When PCs are DMlenabled, their hardware and software configurations can be monitored from a central station in the network.

DMI(Desktop Managment Interface)
Giao diện quản lý desktop, một hệ thống quản lý PC vốn cung cấp một đương dẫn hai hướng để vấn tin tất cả các thành phần phần cứng và phần mềm trong một PC. Lúc các PC tương thích DMI, các cấu hình phần cứng và phần mềm của chúng có thể được kiểm soát từ một trạm trung tầm trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑