*

DNA

(1) (Distributed interNet Architecture) Introduced in 1997, it is Microsoft’s umbrella term for its enterprise network architecture based on COM and Windows NT 5.0.

(2) (Digital Network Architecture9 Introduced in 1978, it is Digital’s umbrella term for its enterprise network architecture based on DECnet.

DNA
(1) (Distributed interNet Architecture) Cấu trúc Internet được phân phối, được giới thiệu vào năm 1997, nó là thuật ngữ của Microsoft sử dụng cho cấu trúc mạng của công ty được dựa trên COM và Windows NT 5.0.

(2) (Digital Network Architecture) Cấu trúc mạng kỹ thuật số, được giới thiệu vào năm 1978, nó là thuật ngữ của Digital’s sử dụng cho cấu trúc mạng của công ty dựa trên DECnet.


Published:

PAGE TOP ↑