*

document base font

The default font that a word processing program uses, unless you override that font by choosing a different font. Unlike an initial base font that affects all documents, the document base font. Unlike an initial base font that affects all documents, the document base font affects only one document. You can choose Times Roman as the initial base font for all documents, for example, but for a letter you currently are writing, override that choice by choosing Helvetica as the document base font. You can choose other fonts within this letter, but the program uses Helvetica unless you give an explicit command to the contrary. See base font and initial base font.

font chữ cơ sở tài liệu
font chữ cơ sở mà bạn đã báo cho chương trình xử lý từ áp dụng cho chỉ một tài liệu. Chẳng hạn bạn có thể chọn dùng kiểu chữ Times New Roman làm font chữ cơ sở ban đầu cho tất cả các tài liệu, nhưng đối với riêng bức thư đang soạn thì bạn lại chọn đè lên với kiểu Helvetica được lấy làm font cơ sở tài liệu. Bạn có thế dùng các font khác trong phạm vi bức thu này, nhưng chương trình vẫn dùng Helvetica, trừ khi bạn đưa ra một lệnh dứt khoát trái lại. Xem base font, và initial base font.


Published:

PAGE TOP ↑