*

document comparison utility

A utility program that compares two documents created with a word processing program. If the two documents are not identical, the program displays the differences between them, line by line. Document comparison utilities are useful in collaborative writing. Suppose that you create a document, keep a copy, and send one file to the person working with you on the project. This person makes changes and returns an altered version of the file to you.

trình tiện ích so sánh tài liệu
Một trình tiện ích hoặc lệnh xử lý từ dùng để so sánh hai tài liệu được tạo ra bằng một chương trình xử lý từ. Nếu hai tài liệu này không đồng nhất nhau, thì chương trình sẽ hiển thị các chỗ khác biệt này theo từng dòng. Các tiện ích so sánh tài liệu rất có tác dụng trong các công trình hợp tác biên soạn. Giả sử bạn gởi lại bản đã sửa cho bạn. Sử dụng tiện ích so sánh tài liệu, bạn sẽ nhìn thấy các chỗ khác nhau giữa hai tài liệu trên màn hình. Trong hình D9 chẳng hạn, các bản đã sửa đổi được trình bày bằng chữ đậm, còn bản gốc thì được trình bày bằng những dòng gạch bỏ. Xem redlining.


Published:

PAGE TOP ↑