*

document exchange software

Soft ware that allows document files to be viewed on other computers that created it. The software comes in two parts. The first component converts the document into a proprietary format for distribution. The second is a viewer program that displays the files. Viewers are generally free.

Phần mềm hoán chuyển tài liệu Phần
Phần mềm cho phép các file tài liệu được xem trên các máy tính khác nhau vốn không có trình ứng dụng gốc đã tạo nó. Phần mềm được chia thành hai phần. Phần đầu tiên chuyển đổi tài liệu thành một định dạng thích hợp để phân phối. Phần thứ hai là một chương trình xem vốn hiển thị các file. Các chương trình xem thường được cung cấp miễn phí.


Published:

PAGE TOP ↑