*

document format

In a word processing program, a set of formatting choices that affects the page layout of every page in your current document. Examples of document formats include margins, headers, footers, page numbers, and columns.

khuôn thức tài liệu
Trong chương trình xử lý từ, đây là một tập tin có khả năng chọn lựa về khuôn thức tài liệu gồm có các lề, các đầu trang, các cuối trang, các số trang và số cột.


Published:

PAGE TOP ↑