*

document handling

A procedure for transporting and handling paper documents for data entry and scanning.

xử lý tài liệu
Thủ tục chuyển tải và xử lý các tài liệu giấy sử dụng cho mục nhập dữ liệu và tiến trình quét.


Published:

PAGE TOP ↑