*

document image management, document image

processing See document imaging.

Việc quản lý hình ảnh của tài liệu, tiến trình xử lý hình ảnh của tài liệu
Xem document imaging.


Published:

PAGE TOP ↑