*

document imaging

The online storage, retrieval and management of electronic images of documents. The main method of capturing images is by scanning paper documents. Document imaging systems replace large paper intensive operations. Documents can be shared by all users on a network and document routing can be controlled by the computer (wokflow). The systems are often simpler to develop and implement than traditional data processing systems, because users are already familiar with the paper documents that appear on screen.

Tạo ảnh cho tài liệu
Việc quản lý truy xuất và llưu trữ trực tuyến các hình ảnh điện tử của các tài liệu. Phương pháp bắt giữ các hình ảnh chủ yếu là bằng cách quét các tài liệu giấy. Các hệ thống tạo ảnh cho tài liệu thay thế các hoạt động đòi hỏi nhiều giấy lớn. Các tài liệu có thể được chia sẻ bởi tất cả các người dùng trên một mạng và việc tạo lộ trình cho tài liệu có thể được điều khiển bởi máy tính. Việc phát triển và thực thi các hệ thống đơn giản hơn việc phát triển và thực thi các hệ thống xử lý dữ liệu truyền thống, bởi vì người dùng đã quen với các tài liệu giấy hiển thị trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑