*

document management system

Software that manages documents for electronic publishing. It generally supports a large variety of document formats and provides extensive access control and searching capabilities across LANs and WANs. A doucument management system may support multiple versions of a document. It may also be able to combine text fragments written by different authors. It often includes a workflow component that routes documents to the appropriate users. See workflow.

Hệ thống quản lý tài liệu
Phần mềm quản lý các tài liệu sử dụng cho việc xuất bản điện tử. Nó hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu khác nhau và cung cấp sự điều khiển tiến trình truy cập mở rộng và các tính năng tìm qua các LAN và WAN. Hệ thống quản lý tài liệu có thể hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau của một tài liệu. Nó cũng có thể kết hợp các phần phân đoạn text được viết bởi các tác giả khác nhau. Nó thường bao bồm một thành của dòng làm việc vốn tạo lộ trình cho các tài liệu sang những người dùng thích hợp. Xem workflow.


Published:

PAGE TOP ↑