*

document mark

In micrographics, a small optical blip on each frame on a roll of microfilm that is used to automatically count the frames.

document mark
Trong vi đồ họa, một tín hiệu quang học nhỏ trên mỗi khung trên một cuồn vi phim vốn được sử dụng để đến các khung một cách tự động.


Published:

PAGE TOP ↑