*

document window

In microsoft Windows, a window within an application program’s window that displays the document you are creating or altering. You can open more than one document window within an application window. See Microsoft Windows.

của sổ tài liệu
Trong các chương trình nhiều tài liệu như các loại Word for Windows và WordPerfect 6.0 for DOS, đây là cửa số trong phạm vi một chương trình ứng dụng dùng để hiển thị tài liệu mà bạn đang soạn thảo hoặc đang thay đổi. Bạn có thể mở chửa sổ tài liệu trong một cửa sổ ứng dụng. Xem Microsoft Windows.


Published:

PAGE TOP ↑