*

docuterm

A word or phrase in a text document that is used to identify the contents of the document.

docuterm
Một từ hoặc cụm từ trong một tài liệu text vốn được sử dụng để nhận dạng các nội dung của tài liệu.


Published:

PAGE TOP ↑