*

dominant carrier

A telecommunications services provider that has control over a large segment of a particular market.

dominant carrier
Một nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông điều khiển phần lớn của một thị trường nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑