*

door

(1) In a BBS system, a programming interface that lets an online user run an application program in the BBS. In a communications program, the doorway mode passes function, cursor, ctrl and alt keystrokes to the BBS computerin order to use the remote application as if it were on the local machine.

(2) See drive door.

door
(1) Trong hệ thống BBS, một giao diện lập trình cho phép người dùng trực tuyến chạy một trình ứng dụng trong BBS. Trong một chương trình trao đổi thông tin, chế độ doorway (lối qua cổng) chuyển đến chức năng, cursor, các phím ctrl và alt sang máy tính BBS để sử dụng trình ứng dụng từ xa như thể nó ở trên máy cục bộ.

(2) Xem drive door.


Published:

PAGE TOP ↑